ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

Prasthutha Kannada Fortnightly Media House,
10/23-1009(1)
Dr.Ansari Road,
Near Yatheem Khana Hall,
Bunder,
Mangalore – 575001
Email : press@prasthutha.com
info@prasthutha.com
advertise@prasthutha.com
Web : www.prasthutha.com